Dokumenty


Žádost o uvolnění žáka z výuky

 

Základní škola a mateřská škola Prostějov,

Melantrichova 60

tel. 582 319071, fax: 582319075

e-mail: zsmelan@pvskoly.cz

IČO: 628 605 00

 

Žádost o uvolnění žáka z výuky   v době od …..…………..  do …………………

 

Jméno žáka:……………………………………………….             

třída:…………………

 

Důvod: ………………………………………………………………………………………..

 

 

S třídním učitelem dohodneme podmínky doplnění učiva.

Po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole přebíráme za něj plnou zodpovědnost.

 

V Prostějově  dne ………………………..                           

……………………………………

podpis  rodičů

 

................................................................................................................................................................................................................................................

 

Uvolnění ze školní družiny

 

Potvrzuji, že moje dítě- jméno………………………………………………, třída………….

odchází dne …………………. v …………… hodin ze školní družiny

 

 • sám/sama

 • po vyučování, nepůjde do ŠD

 • v doprovodu……………………………….

   

  Přebírám od této doby za dítě právní odpovědnost.

   

................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Pravidla pro používání elektronických čipů

Čipy slouží ke vstupu do školy, objednávání, rušení a výdeji obědů. Cena nevratného kreditního čipu je 120,- Kč.

 

A) Příchod a odchod ze školy

Elektronický čip umožní přístup do školní budovy zaměstnancům, žákům a jiným oprávněným osobám. Každý žák školy je povinen při každém příchodu a každém odchodu ze školy označit svůj příchod či odchod přiložením čipu ke čtečcePo příchodu do školy přiloží žák čip ke čtečce u dveří, vyčká na zvukový signál (cvaknutí) otevření elektromagnetického zámku (je indikován i optickým signálem) a může vstoupit do budovy školy. Dbá na to, aby se za ním zavřely dveře.

V případě, že žák čip zapomene, nebo ho nebude mít z jakéhokoli důvodu u sebe, do školy se dostane hlavním vchodem (zazvoní na sekretariát). Vedoucí školní jídelny vydá strávníkovi náhradní stravenku. Držitel čipu ho nesmí nikomu zapůjčit (toto porušení bude považováno za hrubé porušení školního řádu). 

 

B) Ztráta čipu

V případě ztráty nebo poškození je nutné zakoupit nový čip na sekretariátě školy. Ztráta se neprodleně hlásí v kanceláři školní jídelny nebo kanceláři školy a provede se blokace čipu a tím bude zabráněno případnému odebrání stravy jiným strávníkem.

V případě ztráty čipu je nutné postupovat jako v případě ztráty bankovní karty, tedy neprodleně telefonicky zablokovat platnost čipu v kanceláři vedoucí školní jídelny na telefonu 730 526 216; 582 319 077,  případně v kanceláři školy na čísle 730 526 216; 582 319 071.

 

................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

 

Legislativní základ

Pravidla hodnocení žáků vycházejí z ustanovení zákona č.561/2004 Sb. (Školského zákona), a to zejména v § 30 (Školní řád), § 44 (Cíle základního vzdělávání) a  v § 51 (Hodnocení výsledků vzdělávání žáků).

Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

 

Obecná pravidla hodnocení

 • Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu (co se naučil, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak pokračovat dál).
 • Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující.
 • Důležité je uplatňování přiměřené náročnosti a pedagogického taktu.
 • Vyučující hodnotí individuální pokrok každého žáka, snaží se nesrovnávat s ostatními spolužáky a rozdělovat žáky na úspěšné a neúspěšné.
 • Pro celkové hodnocení žáků používáme klasifikaci, slovní hodnocení se používá pouze na žádost rodičů pro žáky se zdravotním postižením.
 • Průběžné hodnocení je zaměřeno na dílčí výsledky, na jednotlivé pokroky žáka, využívá a střídá všechny formy hodnocení podle předem stanovených kriterií.
 • Do ŠVP jsou zařazena obecná pravidla pro hodnocení žáků, podrobně je hodnocení zpracováno v KLASIFIKAČNÍM  ŘÁDU  ŠKOLY.
 • Klasifikační řád je volně k nahlédnutí, na začátku školního roku jsou s ním seznámeni žáci v úvodních hodinách  i rodiče na třídních schůzkách.

 

1. Kritéria chování

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

 • 1 - velmi dobré,
 • 2 - uspokojivé,
 • 3 - neuspokojivé.

 

Základní kritéria hodnocení chování žáka:

 • neomluvená absence

 • dodržování školního řádu

 • chování žáka ke spolužákům a vyučujícím.

   

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po dohodě s ostatními učiteli a rozhoduje   o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.

Stejný postup platí při udělování opatření k posílení kázně: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy.

 

2. Kriteria hodnocení  

Hodnotíme:

 • zvládnutí výstupů jednotlivých předmětů (s přihlédnutím k individuálním možnostem dítěte)

 • schopnost vykonávat zadané úkoly samostatně a smysluplně

 • schopnost řešit problémové situace

 • úroveň komunikačních dovedností

 • tvůrčí přístup k zadávaným úkolům

 • přístup žáka k plnění povinností, jeho zodpovědnost a toleranci

 

 • . Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků

 • soustavné diagnostické pozorováním žáků, sledováním jehovýkonů a připravenosti na vyučování

 • písemné práce (slohové práce, testy, diktáty, cvičení ….)

 • úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly

 • ústní zkoušení (v co nejmenší míře před třídou u tabule)

 • mluvený projev (mluvní cvičení, referáty, tematické práce)

 • projektové a skupinové práce

 • školy v přírodě

 • vědomostní a dovednostní testy v 5. a 9.ročníku

   

  4. Pravidla pro hodnocení prospěchu

  Stupně klasifikace:

 • 1 - výborný,
 • 2 - chvalitebný,
 • 3 - dobrý,
 • 4 - dostatečný,
 • 5 – nedostatečný

Známka nezahrnuje chování žáka.

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v  učebních výkonech pro určitou indispozici.

Hodnocení probíhá průběžně během celého časového období a výsledná známka je stanovena na základě dostatečného množství různých podkladů.

Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období.

Písemné práce jsou žákům oznamovány včas předem, aby se žáci na ně stačili připravit. V den, kdy se píše kontrolní práce, nesmí probíhat další písemné zkoušení.     

Klasifikuje se pouze probrané a dostatečně procvičené učivo. Žák má právo si neúspěch po dohodě s vyučujícím opravit.

V případě zhoršení prospěch je nutné ihned písemně informovat rodiče a konzultovat s nimi daný problém.

Na 1.stupni je průběžné hodnocení žáků zaznamenáváno do papírové i elektronické žákovské knížky. Výsledky vzdělávání žáka na 2.stupni se zapisují pouze do elektronické žákovské knížky. Pokud rodiče nemají přístup k internetu, dostávají pravidelně výpis klasifikace žáka.

 

KLASIFIKACE

Zvládnutí očekávaných výstupů

Samostatnost žáka

Osobní přístup žáka

VÝBORNĚ

Žák splní zadání

Žák pracuje samostatně s drobnými nedostatky

Žák je vždy aktivní, projevuje zájem, je na výuku pravidelně připraven

CHVALITEBNĚ

Žák splní zadání s drobnými nedostatky

Žák pracuje samostatně, s občasnou podporou učitele

Žák je často aktivní, většinou projevuje zájem o výuku

DOBŘE

Žák splní zadání s chybami a nedostatky

Žák pracuje s podporou učitele

Žák občas projevuje zájem o výuku, je aktivní, na výuku nebývá vždy připraven

DOSTATEČNĚ

Žák splní zadání jen se značnými chybami a nedostatky

Žák pracuje s trvalou podporou a pomocí  učitele

Žák je převážně pasivní, zájem o výuku projevuje velmi málo, většinou nebývá připraven

NEDOSTATEČNĚ

Žák nezvládá očekávané výstupy

Žák bez pomoci učitele nepracuje

Žák je výuce pasivní, bez zájmu, na výuku není trvale připraven

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

 • prospěl(a) s vyznamenáním,
 • prospěl(a),
 • neprospěl(a).

 

Na konci I.pololetí je žákovi vydán výpis z vysvědčení, na konci II.pololetí vysvědčení za obě pololetí.

 

5. Sebehodnocení žáků       

 Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. Žáci jsou vedeni ke zhodnocení své práce po celou dobu školní docházky. Formy sebehodnocení jsou přizpůsobeny věku a možnostem žáka.

 Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:

 • co se mu daří

 • co mu ještě nejde

 • jak dosáhnout zlepšení.

  Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

  Formy sebehodnocení:

 • průběžné slovní hodnocení ( žák argumentuje, posuzuje, zdůvodňuje, zhodnocuje)
 • klasifikace – známky, body ( kromě učitele se stávají pracovním nástrojem i pro žáka)
 • zobrazování (např. symboly, stupnice apod.)

 

6. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 Ve škole mohou být integrováni žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.  Integraci žáka doporučuje Pedagogicko psychologická poradna (PPP) nebo Speciálního centra (SC). Hodnocení těchto žáků se řídí Vyhláškou č.73/2005 Sb. a je zcela individuální. Učitelé vycházejí  z doporučení a závěrů PPP. Hodnotí individuální pokrok žáka a plnění jeho Individuálního vzdělávacího plánu, volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.     

Na žádost rodičů může ředitel školy rozhodnout o slovním hodnocení žáka.

 

Při slovním hodnocení se uvádí:

a) ovládnutí učiva předepsaného osnovami

ovládá bezpečně

vládá

podstatně ovládá

ovládá se značnými mezerami

neovládá

 

b) úroveň myšlení

pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti

uvažuje celkem samostatně

menší samostatnost myšlení

nesamostatné myšlení

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

 

c) úroveň vyjadřování

výstižné, poměrně přesné

celkem výstižné

nedostatečně přesné

vyjadřuje se s obtížemi

nesprávné i na návodné otázky

 

d) úroveň aplikace vědomostí

spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností

dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb

s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele

 

e) píle a zájem o učení

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

učí se svědomitě

k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné

................................................................................................................................................................................................................................................

 

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

 

žáků ZŠ a MŠ Prostějov 60, Melantrichova

 

Vypracováno na základě podkladů metodického sdružení 1. stupně a předmětových komisí.

Domácí příprava žáků je důležitou součástí přípravy do školy a navazuje na přímé vzdělávání ve vyučovací hodině.

 

Cílem domácí přípravy je:

 • procvičování probraného učiva

 • zpětná vazba pro učitele, zda žáci pochopili probrané učivo

 • schopnost samostatného učení

 • rozvíjení smyslu pro zodpovědnost a plnění povinností

 • naučit se pracovat s textem a porozumět mu

 • motivace pro učivo

 • odpovědnost za plnění povinností

 • schopnost organizovat si svůj volný čas.

 

Obecné zásady pro zadávání domácích úkolů:

 • domácí příprava může mít různé formy (ústní nebo písemnou) v závislosti na probíraném učivu

 • do domácí přípravy může být zahrnuta i příprava pomůcek či vyhledávání informací

 • do domácí přípravy jsou zahrnuty úkoly krátkodobé (procvičování učiva z jedné hodiny na druhou) nebo dlouhodobé (projekty, prezentace, pokusy apod.)

 • domácí úkoly odpovídají schopnostem žáků, jsou srozumitelné a nejsou zbytečně časově náročné

 • mohou být povinné ze základního učiva i nepovinné z rozšiřujícího učiva

 • hodnocení domácích úkolů je závislé na požadavcích jednotlivých učitelů

 • časté zapomínání domácích úkolů se odrazí na celkovém hodnocení z daného předmětu

 • při absenci ve vyučování je žák povinen si chybějící učivo doplnit, případné nejasnosti řeší s učitelem

 • žáci s SPU mohou mít redukovaný obsah i náročnost úkolu

 

Formy domácí přípravy pro 1. stupeň:

 • písemné úkoly: zpravidla z jazyků a matematiky, je sem zahrnuta i příprava referátů do vlastivědy a přírodovědy

 • ústní úkoly: především nácvik hlasitého čtení, slovní zásoba do cizího jazyka, prezentace referátu, opakování probraného učiva, přednes básně

 • příprava pomůcek: tato příprava by měla probíhat každý den, kdy si žák chystá pomůcky do jednotlivých předmětů dle rozvrhu.

 

Koncepce domácí přípravy na 1. stupni:

 • na 1. stupni je domácí příprava jedním z nejdůležitějších faktorů komunikace mezi rodinou a školou, proto jsou zadávány domácí úkoly již od 1. ročníku a jsou přiměřené věku a schopnostem dětí

 • domácí úkoly v 1. – 3. třídě jsou zadávány z Čj (psaní – opis textu, doplňování, denně hlasité čtení), M (počítání z učebnice, slovní úlohy, procvičování násobilky) a z prvouky

 • v 1. třídě označuje úkol učitel přímo do pracovního sešitu, příp. zapisuje do deníčku, ve vyšších ročnících zadání opisují žáci sami z tabule

 • učitel si vždy ověří, zda žáci úkol zapsali a pochopili

 • podepisování úkolů je v kompetenci učitele

 • žáci s SPU mohou mít zkrácenou verzi úkolu

 • písemné úkoly kontroluje učitel denně v sešitě

 • pokud žák zapomene úkol napsat, donese jej další den

 • v případě, že žák opakovaně zapomíná, je tato skutečnost sdělena rodičům a individuálně řešena

 • žáci si připravují i pracovní pomůcky – zejména do prvouky, výtvarné výchovy, pracovních činností

 

Formy domácí přípravy pro 2. stupeň:

 • písemné úkoly: zpravidla z jazyků a matematiky, je sem zahrnuta i příprava projektů, referátů, výtah, výpisek, zápis do čtenářského deníku

 • ústní úkoly: opakování učiva z předchozích hodin, slovní zásoba do cizího jazyka, prezentace referátu, diskuze na dané téma, příprava na ústní zkoušení, přednes básně, mluvní cvičení

 • příprava pomůcek: každý den dle rozvrhu a pokynů učitele

 

Koncepce domácí přípravy na 2. stupni:

 • úkoly slouží k procvičení a upevnění probraného učiva, příp. ke zjištění, zda žáci látku pochopili

 • matematika, český jazyk – učitel buď zapíše zadání úkolu na tabuli, nebo nadiktuje do sešitu, úkoly jsou zadávány pravidelně a kontrolují se vybíráním sešitů, výměnou ve dvojicích nebo namátkově, případné chyby jsou opraveny a neporozumění učivu vysvětleno, časté zapomínání úkolů je oznámeno rodičům prostřednictvím ŽK

 • cizí jazyky – zadávány jsou jak písemné úkoly (většinou z pracovního sešitu), tak ústní úkoly (na procvičování slovní zásoby a větné struktury), kontrola úkolů se provádí nejčastěji frontálně, zadání je napsané na tabuli, časté zapomínání je oznámeno rodičům prostřednictvím ŽK

 • přírodovědné předměty – součástí domácí přípravy je zejména opakování učiva z minulé hodiny, pamětní učení pouček a definic, příprava speciálních pomůcek (jako např. kalkulačka, periodická tabulka prvků, matematicko-fyzikálně-chemické tabulky), příprava referátů a projektů, vyhledávání informací apod.